Chcesz zachować dobry wzrok na długie lata? Obejrzyj nagranie i dowiedz się jak to zrobić.

Regulamin konkursu „WAKACYJNY KONKURS”

Data publikacji: 27.05.2024

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „WAKACYJNY KONKURS” (zwanego dalej „Konkursem”), jest firma Orlińscy Salony Optyczne s.c. Beata Orlińska, Maciej Orliński, Michał Orliński, Milena Jastrzębska, Jakub Jastrzębski z siedzibą przy ul. Górczewskiej 131/135, 01-109 Warszawa o nr NIP 527 10 41 137 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.orlinscy.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  • Bycie zapisanym na newsletter Organizatora.
  • Wypełnienie formularza konkursowego na Stronie Internetowej i podanie swoich danych oraz adresu e-mail.
  • Udzielenie w formularzu zgłoszeniowym odpowiedzi na pytanie: „Jak podczas wakacji dbasz o swój wzrok i co jest dla Ciebie niezbędne?”.
 3. Konkurs trwa do 16 czerwca 2024 r. do godz. 23.59.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony internetowej z przyczyn od niego niezależnych.

§ 3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Nagrodą w konkursie jest pobyt w Siedlisku pod Lasem o wartości 700 złotych.
 2. Spośród osób biorących udział w konkursie zostanie wybrana 1 osoba.
 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony 20 czerwca 2024 r. Informację o wygranej wyślemy mailem do zwycięzcy.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 4. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 5. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu organizacji i realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora należy skontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@orlinscy.pl lub list na adres ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice. Organizator rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Stronie Internetowej.